Публично състезание

 

14.10.2016 г., 15:15ч.

„Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ДГ № 16 “Слънчева дъга“, по обособени позиции“,

по преписка в АОП №: 02800-2016-0001

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Решение за откриване на процедура ID 753337

Обявление за поръчка ID 753341

Технически спецификации

Указания за подготовка на офертите

Проект на договор – по обособени позиции

Образци на документи и указания за попълване

Образци на документи и указания за попълване (WORD)


04.11.2016 г., 16:30ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП ви информираме, че процедурата по отваряне на ценовите предложения ще се състои на 09.11.2016г. от 10,30ч. в учителската стая на ДГ №16 „Слънчева дъга“ – гр. Варна

 


10.11.2016г. 14,30ч.

Протокол №1 от заседание на комисията по ОП

Протокол №2 от заседание на комисията по ОП

Доклад за работата на комисията по ОП

Решение за избор на изпълнител


ДОГОВОРИ

Договор №21

Договор №22

Договор №23

Договор №24

Договор №25

Договор №26

Договор №27

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПЛАЩАНЕ-1.2017

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПЛАЩАНЕ-12.2016