Начало   Още   Актуално

Актуално

К О Н К У Р С
за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност

Условия за участие

Проект на договор

Образец на заявление

Декларации-образци

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

К О Н К У Р С
за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност

Условия за участие

Договор

Заявление за участие – образец

Декларации – образци